(1)
Trịnh, T. P. T.; Vũ, T. A. Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc Tế Trong các trường đại học của Việt Nam. TCGD 2021, 493, 8-12.