(1)
Dương, T. K. O.; Hoàng, T. H. Tổ chức dạy học tích hợp Cho học Sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang. TCGD 2021, 495, 56-60.