(1)
Dương , Q. C. Thiết Kế hoạt động trải nghiệm Trong dạy học phần “Lập trình Python để điều khiển robot” Cho học Sinh Trung học Cơ sở. TCGD 2022, 22, 26-31.