(1)
Phạm, T. L. Đào tạo trực tuyến ở các trường đại học Tư thục Việt Nam Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. TCGD 2021, 496, 49-54.