(1)
Lê , T. B. L.; Nguyễn , Q. H.; Nguyễn , K. T. Sử dụng Video để phát triển Và đánh Giá năng lực Ghi Chú toán học Cho Sinh Viên ngành Giáo dục tiểu học. TCGD 2023, 22, 19-24.