(1)
Trần , Q. V.; Trần , T. N. H. Vai Trò của các Bên Liên Quan Trong đánh Giá chương trình đào tạo nhằm nâng Cao chất lượng nguồn nhân lực. TCGD 2023, 23, 48-53.