(1)
Lương , T. H.; Nguyễn , T. M. H. Nghiên cứu về tính tự chủ của Sinh Viên đại học Trong Giai đoạn học trực tuyến Và học trực tiếp. TCGD 2023, 23, 45-51.