(1)
Phạm , T. B. Đào; Hoàng , T. V. Dạy học chủ đề “Liên kết hóa học” (Hóa học 10) Theo Mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học Cho học Sinh. TCGD 2023, 23, 103-109.