Vũ , T. H. (2023). Nghiên cứu động cơ học tiếng Trung Quốc của sinh viên Trường Đại học Điện lực. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 371–376. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1048