Đinh , T. T., & Nguyễn , H. L. (2023). Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 23(19), 21–27. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068