Nguyễn , T. T. (2023). Giải pháp phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong theo tiếp cận TQM để quản lí chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 23(23), 36–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1118