Nguyễn , T. D. N., Trần , H. C. T., & Võ, T. N. H. . (2024). Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng trò chơi học tập của giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 361–368. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1246