Đinh , T. T., & Phùng, T. T. N. (2024). Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở giai đoạn mầm non tại các nước đang phát triển trên cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 1994-2021: xu hướng và hợp tác quốc tế. Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 1–5. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1528