Đỗ , T. T. H., & Vũ , T. T. H. (2021). Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những “khoảng trống” trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/153