Dương, Q. N., Hồ, T. H. V., & Phan , T. T. H. (2024). Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực sinh học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 24(9), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1760