Nguyễn, Q. L., Trịnh, H. Q., & Nguyễn, T. P. (2024). Khám phá ảnh hưởng của việc sử dụng “Mô phỏng PhET” đến năng lực khoa học tự nhiên ở học sinh trung học cơ sở: Một nghiên cứu thực nghiệm. Tạp Chí Giáo dục, 24(9), 42–47. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1763