Phạm, T. K. (2024). Thực trạng sự hài lòng trong công việc của đội ngũ giảng viên Đại Học Huế. Tạp Chí Giáo dục, 24(9), 58–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1772