Trần, T. T., Trần, T. K. L., Bùi, T. L., Nguyễn, T. N. M., Hoàng, Q. T., & Nguyễn, H. L. (2024). Giáo dục cảm xúc - xã hội cho trẻ mẫu giáo tại gia đình. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 356–366. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1858