Lê , D. N. (2021). Vận dụng tiếp cận quản lí theo kết quả trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học. Tạp Chí Giáo dục, 510(2), 37–43. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/229