Nguyễn , T. K. L., & Trần , H. D. N. (2021). Tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 48–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/244