Đào , T., & Ngô , H. H. (2021). Chức năng của môn toán phổ thông trong dạy học tích hợp và dạy học Toán theo định hướng giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 514(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/278