Đỗ , X. T. (2021). Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 1–4. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/28