Đỗ , X. T. . (2022). Một số kĩ thuật viết sáng tạo văn kể chuyện theo tranh ở tiểu học . Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/323