Bùi, Đức D. (2021). Một số yếu tố tác động đến quá trình dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn theo lí thuyết kiến tạo ở trường sĩ quan quân đội hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 15–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/34