Trịnh, T. P. T., & Vũ, T. A. (2021). Phân tích một số chính sách khuyến khích công bố quốc tế trong các trường đại học của Việt Nam . Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 8–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/4