Ngô, T. T. (2021). Thực hành thông điệp 5k trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Một nghiên cứu tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long . Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 47–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/40