Dương, T. K. O., & Hoàng, T. H. (2021). Tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh trường nghề: Trường hợp tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang . Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 56–60. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/42