Lê , T. B. L., Lê , T. K. L., & Nguyễn , T. T. T. (2022). Sử dụng một số phần mềm để đánh giá quá trình học tập của học sinh trong dạy học toán cấp tiểu học. Tạp Chí Giáo dục, 22(14), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/474