Võ , X. M., & Trần T. H. Y. (2023). Vận dụng mô hình dạy học kết hợp trong đào tạo sinh viên Sư phạm Toán ở các trường đại học. Tạp Chí Giáo dục, 22(20), 19–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/567