Lê , T. B. L., Nguyễn , Q. H., & Nguyễn , K. T. (2023). Sử dụng video để phát triển và đánh giá năng lực ghi chú toán học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học . Tạp Chí Giáo dục, 22(24), 19–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/613