Ngô , Đình P., & Dương , T. H. M. (2023). Nhận thức và kết quả học tập của sinh viên thông qua mô hình học đảo ngược: nghiên cứu trường hợp sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(3), 60–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/645