Phí , Đình K., & Khoàng , T. V. . (2023). Nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tạp Chí Giáo dục, 23(11), 35–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/780