Đặng , V. E., Đào , V. H., Lê , V. T., Nguyễn , H. L. A., & Võ , T. K. H. (2023). Kĩ năng sử dụng internet của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Giáo dục, 23(15), 58–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/840