Đinh, . T. T. H. (2023). Biện pháp đổi mới phương pháp giáo dục lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/963