Nguyễn , V. P. (2023). Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Thực trạng và biện pháp. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 14–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/966