Trần , T. M. N., & Trang , Q. V. (2023). Dạy học theo định hướng giáo dục STEM chủ đề “Điều chế ethanol khi lên men tinh bột” (Hóa học 11). Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 110–116. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/991