Phạm , T. B. Đào, & Mai , T. N. (2023). Dạy học chủ đề “Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng” (Khoa học tự nhiên 6) dựa trên mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 162–167. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/999