NGUYỄN , Đình N.; NGUYỄN , B. P. Thực trạng hoạt động giáo dục kĩ năng sống thông qua trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. đặc biệt 8, p. 253–258, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1021. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.