PHẠM , Q. H. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. đặc biệt 8, p. 326–330, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1037. Acesso em: 15 tháng 7. 2024.