VŨ , T. H. Nghiên cứu động cơ học tiếng Trung Quốc của sinh viên Trường Đại học Điện lực. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. đặc biệt 8, p. 371–376, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1048. Acesso em: 15 tháng 7. 2024.