LÊ , T. Ánh V. Một số giải pháp giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên hiện nay. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. đặc biệt 8, p. 383–387, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1050. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.