ĐINH , T. T.; NGUYỄN , H. L. Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. 19, p. 21–27, 2023. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1068. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.