NGUYỄN , N. Đông; TRẦN , V. T. Thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ở tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 23, n. đặc biệt 10, p. 396–302, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1335. Acesso em: 15 tháng 7. 2024.