NGUYỄN, T. N. D.; ĐOÀN, T. H. N. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học bằng E-learning trong bối cảnh Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 493, n. 1, p. 59–64, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/14. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.