ĐẶNG , L. T. H.; NGUYỄN , T. V.; NGUYỄN , T. K. U. . Xây dựng công cụ hỗ trợ sinh viên tự học môn Vẽ kĩ thuật xây dựng . Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 503, n. 1, p. 24–28, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/143. Acesso em: 15 tháng 7. 2024.