ĐINH , T. T.; PHÙNG, T. T. N. Nghiên cứu chủ đề đọc viết ở giai đoạn mầm non tại các nước đang phát triển trên cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 1994-2021: xu hướng và hợp tác quốc tế. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 6, p. 1–5, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1528. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.