ĐỖ , T. T. H.; VŨ , T. T. H. Tổng quan nghiên cứu về giáo dục sáng tạo, quản lí giáo dục sáng tạo và những “khoảng trống” trong nghiên cứu về quản lí giáo dục sáng tạo ở trường phổ thông Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 504, n. 2, p. 1–6, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/153. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.