VŨ , C. T.; NGUYỄN, Y. C. Một số nghiên cứu về hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên môn Khoa học tự nhiên. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 7, p. 30–36, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1629. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.