NGUYỄN , T. T. T. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên qua dạy học học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong bối cảnh mới. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 505, n. 1, p. 48–53, 2021. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/175. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.