PHẠM, T. H.; NGUYỄN, N. Đông. Một số nghiên cứu về chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số ở cơ sở giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, [S. l.], v. 24, n. 9, p. 1–6, 2024. Disponível em: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1751. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.